Regulamin korzystania z serwisu www.AsiaMotywuje.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.AsiaMotywuje.pl , oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. 1.1.  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP"

  ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa
  NIP: 5213641211

   

 2. 1.2.  Serwis - internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach

  sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to www.AsiaMotywuje.pl

 3. 1.3.  Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.

 4. 1.4.  Materiały - jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.

 5. 1.5.  Materiały Dodatkowe - jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.

 6. 1.6.  Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika,

  za pośrednictwem Serwisu.

 7. 1.7.  Produkt Bezpłatny - Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora

  na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

2. Postanowienia ogólne

 1. 2.1.  Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

 2. 2.2.  Materiały zamieszczone w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych stanowiąprzedmiot praw wyłącznych Autora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.

 3. 2.3.  Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają,że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

 4. 2.4.  Korzystanie z Serwisu możliwe jest po wcześniejszej rejestracji przez Najemcę. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Podczas Rejestracji Użytkownik musi zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności Autora. 

 5. 2.5.  Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta w Serwisie, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Klienta.

 6. 2.6.  Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. 2.7. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub

  postanowień niniejszego Regulaminu.

page1image3702568352page1image3702568608

3. Korzystanie z Serwisu

 1. 3.1.  Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu licencji Produktów.

 2. 3.2.  Dokonując zakupu Produktu Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna, ograniczona w czasie licencja

  na korzystanie z Produktu.

 3. 3.3.  Jeżeli w ofercie lub opisie Produktu nie zastrzeżono inaczej licencja udzielana jest na 365 dni. W tym

  czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.

 4. 3.4.  Sprzedaż Produktu może być ograniczona czasowo w sposób określony w Serwisie.

 5. 3.5.  Użytkownik nie ma prawa udzielać sublicencji.

 6. 3.6.  Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" należności uiszczanej dostępnymi w

  Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane nałamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.

 7. 3.7.  Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich . Ceny nie zawierają podatku VAT.

 8. 3.8.  Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

 9. 3.9.  Produkt zostanie udostępniony dla Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów.

 10. 3.10.  Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.

 11. 3.11.  Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika.

4. Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. 4.1.  Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. 4.2.  Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonałzakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

 3. 4.3.  Użytkownik może dokonać zapłaty ceny za Produkt w drodze jednorazowej płatności, lub periodycznych płatności ratalnych jeśli zostały umożliwione przy sprzedaży. Warunki płatności ratalnej określone są w ofercie umieszczonej w Serwisie.

 4. 4.4.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności ratalnej należność z tytułu Wynagrodzenia pobierana jest przez  w określonym dniu każdego miesiąca.

 5. 4.5.  Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Klienta opłat, które przekazywane są na rachunki Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP". Powyższe podmioty udostępniają Klientowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP". Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" nie świadczy na rzecz Klienta żadnych usług płatniczych.

 6. 4.6.  W przypadku wyboru płatności ratalnej, jeżeli nie Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" nie uda się zrealizować pobraniaśrodków stanowiących wynagrodzenie za Produkt z przyczyn leżących po stronie Klienta, jest ona uprawniona do zablokowania Klientowi dostępu do produktu do czasu uregulowania należności.

 1. 4.7.  Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.

 2. 4.8.  Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

 3. 4.9.  Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji,Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułułamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

 4. 4.10.  Wyniki i przychody demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" w  siedzibą w Warszawie, są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów co do zarobków i inne. Sukces kursów i szkoleń w serwisie, referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty, które nie są typowe dla przeciętnej osoby i nie są gwarancją, że ty i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne wyniki zawsze będą się różnić, a twoje zależą od indywidualnych zdolności, etyki pracy, umiejętności i doświadczenia w biznesie, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów, gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych czynnościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz innych czynników.

5. Reklamacje

 1. 5.1.  Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy info@asiamotywuje.pl. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

 2. 5.2.  Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

 3. 5.3.  W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 14 dni wystąpić  z reklamacją.

 4. 5.4.  Jeżeli podstawą reklamacji Klienta jest brak satysfakcji z oferowanych Produktów, to warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie uzupełnionych przez Klienta 3 pierwszych rozdziałów workbooka oferowanego w ramach Produktu.

 5. 5.5. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.

 6. 5.6.  W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu.Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.

 7. 5.7.  Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przezFundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP", Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

6. Komunikacja

 1. 6.1.  Wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgody, oświadczenia lub inne informacje powinny mieć formępisemną listu poleconego lub wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.

 2. 6.2.  W razie wątpliwości za datę doręczenia korespondencji uznaje się:

page3image3693140224

6.2.1. w przypadku listu poleconego: datę potwierdzenia odbioru tego listu, datę adnotacji poczty o odmowie przyjęcia listu przez adresata, datę zamieszczenia adnotacji poczty, że adresat zmieniłsiedzibę lub miejsce zamieszkania lub datę pieczęci poczty o zwrocie listu nadawcy w związku z dwukrotnym awizowaniem,

6.2.2. w przypadku korespondencji w postaci elektronicznej – datę wysłania wiadomości e-mail, o ile została ona wysłana w dniu roboczym do godziny 15:00 czasu środkowoeuropejskiego CET (UTC+1). W przeciwnym przypadku za datę doręczenia przyjmuje się następny dzień roboczy.

6.3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania się o każdej zmianie adresów do doręczeń, adresów mailowych w terminie najpóźniej siedmiu dni od zaistnienia zmiany. Do czasu otrzymania zawiadomienia o zmianie, korespondencję uznaje się za skutecznie wysłaną i doręczoną pod dotychczas obowiązujący adres.

7. Zmiany regulaminu

7.1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostanąpoinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. 8.1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak równieżza skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

 2. 8.2. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

 3. 8.3. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

 4. 8.4. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP"9. Postanowienia końcowe

 1. 9.1.  Umowa Najmu, umowa ramowa i niniejszy regulamin podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. 9.2.  Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

 3. 9.3.  W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne

  lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność

  pozostałych postanowień Regulaminu.

 4. 9.4. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP"zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw

  i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Klient zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Klient będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym powyżej.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.